top of page

Voit tutustustua yhdistyksen uuteen sääntöluonnokseen täällä. HUOM! Sääntöluonnos ei ole vielä ollut lakimiehen tarkistuksessa.

Säännöt

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA –
PIIRI
Yhdistyksen nimi: Askolan Metsästysyhdistys ry.
Kotipaikka: Tiilääntie 743, 07580 Askola
Kunta: Askola
Yhdistys on perustettu heinäkuun 31 p:nä 1946 .
Yhdistyksen kieli on suomi.
Yhdistys kuuluu Askolan-Pukkilan Riistanhoitoyhdistykseen ja on Suomen
Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin jäsen. Piirin jäsenenä yhdistys noudattaa piirin
sääntöjä ja määräyksiä.YHDISTYKSEN TARKOITUS
yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilutoimintaa;
4) edistää turvallista ja eettistä metsästystä;
5) metsästyskoiratoimintaa.YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotöitä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia,
mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
8) opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen
harjoitteluun;
9) edistämällä metsästyskoiratoimintaa.
10) yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää
omaisuutta.YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmuotoja ovat:
1) Varsinainen jäsen;
2) Koejäsen;
3) Kunniapuheenjohtaja;
4) Kunniajäsen ja
5) Kannatusjäsen (henkilö)
6) Kannatusjäsen (yhteisö)
Jäsenyyttä hakevalta ja jäseneltä edellytetään sitoutumista yhdistyksen sääntöihin
ja päätöksiin, yleistä lainkuuliaisuutta sekä sellaista käyttäytymistä, joka on hyvien
tapojen mukaista ja ylläpitää yleistä metsästäjien ja yhdistyksen hyvää mainetta ja
luotettavuutta. Jäsenyyttä hakevan tulee asua yhdistyksen toiminta-alueella tai olla
vuokrannut yhdistykselle metsästysmaata.
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhteystietonsa; puhelinnumeronsa,
sähköpostiosoitteensa ja postiosoitteensa yhdistyksen sihteerille kolmen (3)
kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.
Koejäsenyys kestää 2 vuotta, minkä ajan kuluessa yhdistyksen johtokunnan on
päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.
Koejäsenen tulee olla koeaikana aktiivinen yhdistyksen toiminnassa ja osallistua
aktiivisesti yhdistyksen tapahtumiin kuten esim. talkoot, riistalaskennat yms.
Perustellusta hakemuksesta voidaan koeaikaa jatkaa.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi johtokunnan esityksesta kutsua
henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kannatusjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen
yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta
seuran kokouksissa.JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa
toiminnassaan voimassa olevia lakeja, yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä
suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun
mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen talvikokous
vuosittain määrää.
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa yhdistyksen
sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin
koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä
paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja
että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää yhdistyksen johtokunta.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.
Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai
vuotuisesta maksusta päättää yhdistyksen talvikokous.
Täytettyään 65 vuotta jäsen vapautuu jäsenmaksusta, mikäli on sitä ennen
maksanut jäsenmaksua vähintään 10 vuotta.SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös
erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET
Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä tai ampuma-aseita koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä;
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;
5) toimillaan tai muulla käyttäytymisellään vahingoittaa seuran toimintaa, mainetta
tai luotettavuutta;
6) muuttaa pois yhdistyksen toiminta-alueelta;
7) lakkaa vuokraamasta maata seuralle.
Yhdistyksen johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä poikkeuksellisesti
perustellusta syystä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen
erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai
antaa varoituksen. Varoitus on vain silloin mahdollinen, jos edellisen viiden vuoden
aikana ei ole ollut kurinpidollisien toimenpiteiden kohteena.
Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on aina varattava tilaisuus
selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä
mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa
lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran
kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.YHDISTYKSEN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään
tammikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman
ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on saatettava
jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kutsu lähettään ensisijaisesti
tiedoksi sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kutsu voidaan myös julkaista yhdistyksen
internetsivuilla, paikallisessa sanomalehdessä tai kirjeellä.TALVIKOKOUSASIAT
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa;
2) Todetaan kokouksen laillisuus;
3) Hyväksytään työjärjestys;
4) Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta;
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä
vaali alkaneelle toimintavuodelle;
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten
ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen
riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta;
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta;
11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta
kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja
kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;
12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
13) Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset,
14) Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,
15) Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään
kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
16) Päätetään Askolan-Pukkilan Riistanhoitoyhdistykselle ja Suomen
Metsästäjäliiton Uudenmaan piirille tehtävistä esityksistä;
17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
voida tehdä päätöstä.


10§
KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään yhdistyksen metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa
voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.


11§
YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä
kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden
kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa,
mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.


12§
PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Yhdistyksen, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa
on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien
tarkastettava.


13§
YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella
jäsenellä kannattavia jäseniä lukuunottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa
äänestää.
Sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen omaisuuden
pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa yhdistyksen päätökseksi tulee se
mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä
annetuista äänistä.


14§
YHDISTYKSEN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa
tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen
talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään
kaksi päivää ennen talvikokousta.


15§
YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii
ja vastaa sekä yhdistystä edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi
valitut 8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.
Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän
jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan
estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta
valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi
sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt,
varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai
kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.


16§
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.


17§
YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin
erikseen.


18§
JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että
yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan
suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen
toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat,
valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle
vastuullisia tehtäviä;
5) vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden yhdistykselle asettamista
velvoitteista;
7) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;
8) nimetä edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin, ellei yhdistyksen
talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
9) vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista;
10) pitää yhdistyksen jäsenluetteloa;
11) hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta;
12) hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa;
13) hyväksyä ja erottaa jäsenet;
14) valita sekä tarvittaessa erottaa yhdistyksen toimihenkilöt;
15) päättää yhdistyksen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä
tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
16) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat
sopimukset sekä
17) Muut yhdistyksen edunvalvontaan liittyvät tehtävät.


19§
YHDISTYKSEN METSÄSTYSSÄÄNNÖT
Yhdistyksen yleiset metsästyssäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan
yhdistyksen kokouksissa. Hirvieläinten jahtisäännöt vahvistetaan hirvieläinten
jahtiryhmien kokouksissa ennen metsästyksen aloitusta.


20§
YHDISTYKSEN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen
päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Yhdistyksen arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys –
Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (=Suomen Metsästysmuseo).
Yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten
lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:lle ja Askola-Pukkila rhy:lle.


21§
MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

bottom of page