top of page

Säännöt

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA –PIIRI

 

Yhdistyksen nimi: Askolan Metsästysyhdistys ry.

Kotipaikka: Tiilääntie 743, 07580 Askola

Kunta: Askola

Yhdistys on perustettu heinäkuun 31 p:nä 1946 ja siitä käytetään näissä säännöissä  nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

 

SEURAN TARKOITUS

 

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) järkiperäistä metsästystä;

2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

3) metsästysampumaurheilutoimintaa;

4) kenneltoimintaa.

 

SEURAN TOIMINTAMUODOT

 

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2) suorittamalla riistanhoitotöitä;

3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta

5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

6) kouluttamalla jäseniään;

7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja

8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa.

 

SEURAN JÄSENET

 

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Jäsenyyttä hakevan tulee asua seuran alueella tai olla vuokrannut seuralle metsästysmaata. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

 

Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

 

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta.

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

 

Kannattavilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

Täytettyään 65 vuotta jäsen vapautuu jäsenmaksusta, mikäli on sitä ennen maksanut jäsenmaksua vähintään 10 vuotta.

 

SEURASTA EROAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

SEURASTA EROTTAMINEN

 

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä;

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;

5) muuttaa pois paikkakunnalta tai

6) ei enää vuokraa maitaan seuralle.

 

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

 

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

 

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

2) kirjallisena ilmoituksena jäsenelle tai

3) seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

 

TALVIKOKOUSASIAT

 

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

2) Todetaan kokouksen laillisuus;

3) Hyväksytään työjärjestys;

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;

7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta;

10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;

11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;

12) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;

13) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;

14) Käsitellään  muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

15) Päätetään Askolan-Pukkilan Riistanhoitoyhdistykselle ja Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirille tehtävistä esityksistä;

16) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

10§

KESÄKOKOUSASIAT

 

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

11§

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

 

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä  sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 

12§

 

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

 

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

13§

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

 

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

 

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuunottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14§

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

 

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.  Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen talvikokousta.

 

15§

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

 

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16§

PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

17§

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

 

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

 

18§

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

7) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;

8) nimetä edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;

9) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

10) pitää  seuran jäsenluetteloa;

11) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

12) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

13) hyväksyä ja erottaa jäsenet;

14) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

15) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

16) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä

17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

19§

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

 

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

20§

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

 

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

 

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys – Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (=Suomen Metsästysmuseo).

 

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:lle ja Askola-Pukkila rhy:lle.

 

21§

MUUTA

 

Muutoin  noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

bottom of page